Informacje dla zawodników / For Competitors

WAŻNE – OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19

FIA INTERNATIONAL HILL CLIMB CUP – ROUND 1 MISTRZOSTWA FIA STREFY EUROPY CENTRALNEJ W WYŚCIGACH GÓRSKICH
(FIA-CEZ) – RUNDA 1
FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE HILL-CLIMB CHAMPIONSHIP (FIA-CEZ) – ROUND 1
GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI(GSMP) – RUNDY 1 i 2
POLISH HILL CLIMB CHAMPIONSHIP (GSMP) – ROUND 1st & 2nd
MISTRZOSTWA SŁOWACJI W WYŚCIGACH GÓRSKICH(MSR) – RUNDA 5 i 6
SLOVAK HILL CLIMB CHAMPIONSHIP (MSR) – ROUND 5th & 6th
GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI(GSMP – HS) – RUNDY 1 i 2
POLISH HILL CLIMB CHAMPIONSHIP (GSMP – HS) – ROUND 1st & 2nd

PERFORMANCE FACTOR INFORMATIONINFORMACJA PERFORMANCE FACTOR
Before any registration with the organiser of an FIA Cup Competition and Polish and Slovak Championships, the Competitors and Drivers must:
• have registered the car entered on the Pf website (www.fiaperformancefactor.com);
• have filled in the Pf Technical Sheet;
• have declared to the Organiser the two identifiers Pf and PF-ID associated with the car entered.

In 2021, the PF-ID is an identifier with a mandatory code starting with Y2.XXX.XXX.

Technical documents!
The conditions and tolerances concerning the technical declaration are published in Appendix 6 of the Sporting Regulations.
The technical framework for the cars in Category 1 is published in Appendix 7 of the Sporting Regulations.
Przed jakimkolwiek zgłoszeniem do Zawodów o Puchar FIA, Mistrzostw Polski i Mistrzostw Słowacji Zawodnicy i Kierowcy muszą:
• zarejestrować zgłoszony samochód na stronie internetowej Pf (www.fiaperformancefactor.com);
• wypełnić kartę techniczną Pf;
• zadeklarować Organizatorowi dwa indywidualne wyróżniki Pf i PF-ID związane ze zgłoszonym samochodem.

W 2021 PF-ID jest wyróżnikiem z obowiązkowym kodem zaczynającym się od Y2.XXX.XXX.

Dokumenty techniczne!
Warunki i tolerancje dotyczące deklaracji technicznej są opublikowane w Załączniku 6 Regulaminu Sportowego.
Ramy techniczne dla samochodów Kategorii 1 są opublikowane w Załączniku 7 Regulaminu Sportowego.

Supplementary RegulationsRegulaminy Uzupełniające
[EN] SUPPLEMENTARY REGULATIONS [PDF][PL] REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY [PDF]
[EN] SUPPLEMENTARY REGULATIONS [PDF]

Entry FormFormularz zgłoszeniowy
Entry Form [URL]
Formularz Zgłoszeniowy [URL]
Entry Form [URL]
Formularz Zgłoszeniowy [URL]

The same or neighbouring place in service parkTo samo lub sąsiadujące miejsce w parku serwisowym
The same or neighbouring place in service park [URL]To samo lub sąsiadujące miejsce w parku serwisowym [URL]

Additional space in service parkDodatkowe miejsce w parku serwisowym
Additional space in service park [URL]Dodatkowe miejsce w parku serwisowym [URL]